Betalingsvoorwaarden

Mocht u verhinderd zijn een reeds gemaakte afspraak na te komen, dan verwachten wij dat u deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt. Doet u dit niet, dan brengen wij 100% van het normale tarief in rekening. Deze rekening kunt u niet bij uw verzekering declareren! Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag voorafgaand aan de betreffende therapeut uiterlijk om 18:00 te zijn geschiedt, anders zal deze in rekening worden gebracht.

1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling

2. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de therapeut het recht het verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 100% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag voorafgaand, uiterlijk om 18:00 uur, te zijn geschied.

3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan therapie van nieuwamerongen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. Therapie van nieuwamerongen is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke therapie van nieuwamerongen heeft.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt onder punt 3 genoemde termijn niet.

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan therapie van nieuwamerongen verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapuet van beslissende aard.

8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en therapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Deze betalingsvoorwaarden zijn opgesteld door de VvOCM ten behoeve van de leden van de beroepsorganisatie van de oefentherapeuten. Ze zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer litf.16/7/95 D.D. 22 mei 1995. VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten en Mensendieck) Kaap Hoorndreef 54, 3563 AV Utrecht; tel: 030-2625627